Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Tro til forandring

08.06.09

For vel to uker siden ble konferansen Tro til forandring arrangert på Menighetsfakultetet. Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp var arrangører sammen med MF, og konferansen hadde fokus på kirkens og de kristnes ansvar for skaperverket.

Skribent

prof. Gunnar Heiene (08.06.09)

Gjennom storsamlinger og en rekke seminarer ble det rettet et bredt søkelys på miljøutfordringer og klimaspørsmål i lys av kristen tro. Konferansen var økumenisk og samlet deltakere fra en rekke kirkesamfunn. Temaene spente vidt, fra teologisk refleksjon og spiritualitet til mer praktiske og politiske emner som høyhastighetstog og konfirmantopplegg om miljø, forbruk, rettferd og kristen tro.

I etterkant har det kommet en debatt med utgangspunkt i et innlegg på Verdidebatt.no, der det ble pekt på at de konservative lutherske misjonsorganisasjonene ikke var til stede på konferansen. Er det slik at klimatrusselen og miljøutfordringene ikke engasjerer i disse kretsene, ble det spurt. Arnfinn Haram kommenterte saken i et innlegg i Vårt Land 3. juni og hevdet at den lutherske tendensen til å skille skarpt mellom skapelse og frelse, mellom det verdslige og det åndelige regimente, kunne være en forklaring på det svake miljøengasjementet i konservativ, pietistisk preget lutherdom.

Debatten har fått flere nyanser etter hvert, men det er en interessant debatt som ble reist, ikke minst fordi de samme konservative miljøene ofte har vært svært aktive i forhold til andre etiske utfordringer, kanskje særlig innenfor feltene liv/død og familie/samliv. Det er tydeligvis behov for en gjennomtenkning av kristnes etiske engasjement, både når det gjelder å se sammenhengen mellom de ulike utfordringene og når det gjelder begrunnelsen for å engasjere seg.

Det er synd dersom miljø og klima oppfattes som ”verdslige” temaer som kan overlates til politikere og andre eksperter. Konferansen Tro til forandring hadde som mål å vise at dette er spørsmål som er sentralt forankret i kristen tro og spiritualitet, og som innebærer klare etiske utfordringer for kirken.

I forkant av konferansen arbeidet en økumenisk gruppe med et dokument om tro og skaperverk. Det bærer preg av at ulike kristne tradisjoner har ulik terminologi, ulike perspektiver og til dels ulike begrunnelser for å ta ansvar for skaperverket. Men felles for alle er en sterk bevissthet om at forholdet til naturen er et viktig tema for den kristne tro. Det er mange grunner til det: Grunnleggende er den kristne skapertanke, som både gir rom for tanken om menneskets særlige ansvar for skaperverket og for tanken om at mennesket er innfelt i skaperverket og står i et gjensidig avhengighetsforhold til resten av naturen. Skapertanken innebærer at naturen ikke kan forstås som et instrument for mennesket, og at mennesket ikke kan gjøres til alle tings mål.

Men skapertanken er ikke isolert til den første trosartikkel. Den har også forbindelse til troen på Kristus som det inkarnerte skaperordet og til tanken om frelse og gjenopprettelse for hele skaperverket. Dypest sett er ansvaret for skaperverket begrunnet i alle tre troens artikler, slik det for eksempel kommer fram i en økumenisk trosbekjennelse fra India:

”Vi tror på én Gud, én kilde til alt liv, én grunnvoll for hele jorden med alt det skapte.

Vi tror på Kristus som har gitt oss som er skapt i Guds bilde å arbeide med omsorg for jorden, å søke å forstå dens mysterier, å samarbeide til beste for jordens barn.

Vi tror på Guds Ånd som vil lede oss til nærhet med jordens liv, til en forsakende og uselvisk livsstil der jorden og dens arv forvaltes i fred, og der livet for alle dens skapninger leves i rettferdig fordeling.”

Det er denne omfattende teologiske begrunnelsen som kan gi vårt engasjement for miljø og skaperverk dybde, og som kan føre oss vekk fra en moralistisk holdning i naturetikken. Vi trenger å reflektere over de ulike dimensjoner ved frelsen, som en Guds gjerning som omfatter hele verden og hele historien, ikke bare som en individualistisk forstått ”sjelenes frelse”. Skapertanken, inkarnasjonen og de kosmiske dimensjonene ved frelsen hjelper oss til å se at miljø- og klimaspørsmål har en klar sammenheng med kristen tro og utfordrer oss til ansvarsbevisst handling.

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH