Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Å virke som katolikk i et sekularisert, flerkulturelt samfunn

10.09.10

Hvordan oppfyller vi vår rolle som katolske troende og som Kirke i det sekulariserte, flerkulturelle Norge?

Skribent

Bernt Ivar Gulbrandsen Innlandskoordinator i Caritas Norge

At vi lever i et stadig mer sekularisert samfunn er alle enige i – noen jubler – andre synes det er gått for langt. At det er et skille mellom stat og religion slik at statsmakten kan være en objektiv størrelse som behandler alle likt og ivaretar, så godt den kan, de universelle menneskerettighetene for alle, synes å være et fornuftig utgangspunkt for de fleste. Med dette som startpunkt stiller jeg spørsmålet; hvordan oppfyller vi vår rolle som katolske troende og som Kirke i det sekulariserte, flerkulturelle Norge?

Min refleksjon tar utgangspunkt i Kirkens sosiallære, den bygger på at mennesket er skapt i Guds bilde og ved det har en ukrenkelig verdighet. Ivaretakelse av denne verdigheten betyr at hvert enkelt menneske skal få anledning til å utvikle seg på en helhetlig måte, det vil si fysisk, sjelelig og åndelig utvikling. En kombinasjon av enkeltmenneskets vilje og ”det felles gode” er forutsetninger for helhetlig, menneskelig utvikling. Dette forutsetter igjen at vi strever etter kjærlighet basert på sannhet, hvor rettferdighet og solidaritet er viktige byggestener.

Kirken ber oss om å anvende disse prinsippene på samfunnet vi lever i, et samfunn som preges av sekularisme, konsumisme, nytelseskultur og en jevnt økende befolkning med andre religioner og kulturer. Ved å prøve ut om samfunnsutviklingen stemmer overens med sosiallærens prinsipper og Biblenes budskap og menneskesyn får vi et tydelig bilde på hva som er godt og hva som er menneskefiendtlig. Caritas Norge har utgitt flere enkle hefter om sosiallæren.  

Det er mange forhold ved vårt moderne samfunn som krenker menneskets verdighet. Fortløpende kan nevnes situasjonen til rusmisbrukere, ubemidlede innvandrere med og uten lovlig opphold, tiggere, voldsutsatte kvinner, sosialt isolerte eldre og syke, det store antallet provoserte aborter, med mer. Samtidig kan vi nevne de mange fattige i utviklingslandene, vi ser dem hver dag på TV og i avsier, også disse er en del av vår hverdag.

Som katolske, kristne har vi i oppgave å forsvare menneskets ukrenkelige verdighet i vårt nære og i vårt fjerne. Det kan gjelde de gruppene som er nevnt ovenfor, med det  kan også gjelde muslimer eller andre religiøse og kulturelle grupper i Norge som opplever at noe som står sentralt i deres religion eller kultur blir harselert med.

Det kan også gjelde vår egen religion – den sekulære kraften i samfunnet dytter religionen som aktør i samfunnsdebatt og utvikling lengre og lengre ut i periferien. Det er viktig at dette reverseres og at kristne synspunkter bringes fram på lik linje med andre ”politiske” ytringer. Som katolske troende har vi ansvar for å påvirke samfunnsutviklingen i samsvar med hva Kirkens sosiallære uttrykker. 

Sosiallæren uttrykker klart at vi er kallet til å handle i samfunnet vi lever og fremme alle menneskers ukrenkelige verdighet. Vi er kallet til handling; til å analysere, bedømme og beslutte hvordan vi best kan påvirke en utvikling, i det helt nære og i verden, slik at menneskene kan få utviklet sitt hele potensial som menneske. Vi må følgelig si klart og tydelig ifra når medmenneskers helhetlige utvikling og menneskeverd nektes dem. 

I det flerkulturelle Norge ser vi mennesker med andre religioner stå fram for sine saker – med tydelig stolthet over å tilhøre denne religiøse gruppen. Har katolikker noe å lære av muslimske minoritetsgrupper i Norge? Ja, også vi katolikker, sammen med andre kristne, bør stå tydelig fram og forsvare våre verdier og vår religionsutøvelse. Et testspørsmål til deg; hvor ofte står du fram og forsvarer dine kristne, katolske verdier i eget miljø, og i andre fora hvor du treffer fremmede? Ikke så ofte? Du er neppe alene om det. For å bli lyttet mer til og for å vinne respekt må vår kirke, det gjelder deg og meg og hele kirkestrukturen, bli vesentlig tydeligere på at vi ønsker og tørr å påvirke verden vi i lever i, slik at den i langt større grad skal samsvare med det vi hevder vi tror på.

Jeg avslutter med et sitat fra Gaudium et Spes, Vatikan II (1965), "Det er nettopp vår tro som forplikter oss til å oppfylle våre dennesidige forpliktelser. De som tror at religion består av fromhetsøvelser og tilbedelse alene, og i oppfyllelsen av visse moralske forpliktelser og som mener at de kan delta i jordiske affærer som om disse var helt adskildt fra det religiøse liv, tar også feil. Splittelsen mellom den tro mange bekjenner seg til, og deres daglige liv er en av de viktigste feil i vår tid. Kristne som neglisjerer sine jordiske plikter neglisjerer sine plikter overfor sin neste og Gud, og setter sin evige frelse på spill."

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH